سرمایه‌گذاری

علاوه بر سرمایه‌گذاری در اندازه‌های کوچکتر (پیش‌بذری و بذری) از طریق مرکز نوآوری، «ویکست» به پشتوانه صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر ”Addventures“ نسبت به ارائه خدمات سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های محتوایی نیز اقدام می‌کند. تمرکز اصلی این خدمات بر روی راندهای A و B است.

فهرست