آفیش استودیو:

 • اطلاعات شخصی:

 • خدمات استودیو:

  • پکیج کامل شامل : رژی سه دوربینه +نور+تجهیزات صدا+ویدئووال ۲۰متری+عوامل
   بدون عوامل شامل :رژی سه دوربینه +نور+تجهیزات صدا+ویدئووال ۲۰متری
   پلاتو : فقط استودیو

 • خدمات جانبی:

   میتوانید چند گزینه انتخاب کنید
   میتوانید چند گزینه انتخاب کنید
فهرست